Yläneen kotiseutuyhdistyksen säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Yläneen kotiseutuyhdistys ry., jota näissä säännöissä nimitetään yhdistykseksi, kotipaikka on Pöytyän kunta ja toimialueena entisen Yläneen kunnan alue.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on
 1. työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien

 2. toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamisesksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun alalle

 3. olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä

 4. syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. harjoittaa museotoimintaa

 2. suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa

 3. toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja

 4. järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla- taide- ja viihdetilaisuuksia

 5. järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa

 6. edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa

 7. toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon

 8. tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille

 9. on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa

 10. pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusperiä ja tavoitteita

Jäsenistö

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.
Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa yhdistyksen syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Elinaikaisen jäsenmaksumahdollisuuden poistamisella ei loukata jo saavutettuja jäsenetuuksia.

Johtokunta pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

5 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.

Erotettu jäsen voi 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle.

6 §

Kunniajäsenekseen yhdistys voi johtokunnan esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Kokoukset

7 §

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana.

Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään 1/10-osa yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, johtokunta on velvollinen toimittamaan kokouskutsun 14 päivän kuluessa. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää.

Kokouskutsu on toimitettava vähintäin seitsemän päivää ennen kokousta.

8 §

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

 4. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

 5. Päätetään edustajien valitsemisesta Suomen kotiseutuliiton vuosikokouksiin.

 6. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tullut esitys vähittäin 30 päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

10 §

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

 4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.

 5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista.

 6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.

 7. Valitaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

 8. Valitaan jäsenet johtokuntaan.

 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

 10. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta 7 §:n määräämissä rajoissa.

 11. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähittäin 30 päivää ennen kokousta tai jota johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

Johtokunta

11 §

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintäin kolme jäsentä sitä vaatii ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintäin neljän jäsenen ollessa läsnä.

Nimenkirjoittajat

12 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä.

Talous

13 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintäin 14 päivää ennen kevätkokousta.

14 §

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoitta kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

15 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintäin kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

16 §

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintäin yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullessaan saatava kummassakin kokouksessa vähintäin kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

17 §

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan museokokoelmien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen museotoimintaa harjoittavan yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdityksen viimeinen kokous päättää.

Sääntöjen hyväksyntä

Ylläolevat Yläneen kotiseutuyhdistyksen säännöt on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa marraskuun 10. päivänä 2012.

Allekirjoitukset

Arimo Helmisaari
puheenjohtaja

Tapio Rastas
sihteeri